VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

aplikácie Visible Money

 

Poskytovateľom a prevádzkovateľom webovej aplikácie VisibleMoney.org je:

 

Obchodné meno:

VM DevOps s. r. o.

Sídlo

Bizetova 454/1, Nitra 949 11, Slovenská republika

IČO:

54 534 895

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 57244/N

E-mail:

info@visiblemoney.org

Telefónne číslo:

+421 951 070 178

 

1         DEFINÍCIE

1.1         Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:

Aplikácia znamená webovú aplikáciu s názvom VisibleMoney.org, ktorá je prevádzkovaná a spravovaná Poskytovateľom na webovej stránke [https://visiblemoney.org]. Aplikácia má primárne poskytnúť Používateľom transparentné informácie o finančných a majetkových pomeroch Verejných osôb. V Aplikácii môžu Používatelia auditovať sprístupnené informácie o finančných a majetkových pomeroch Verejne známych osôb s cieľom odhalenia akejkoľvek nepresnosti alebo neúplnosti daných informácií.

Auditovanie znamená funkcionalitu Aplikácie, prostredníctvom ktorej môže oprávnený Používateľ auditovať sprístupnené informácie o finančných a majetkových pomeroch iných Používateľov a to najmä Verejných osôb.  

Autorský zákon znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

Dostupnosť znamená stav, kedy sú funkcie Aplikácie k dispozícii Používateľovi podľa parametrov a za podmienok vymedzených v článku 9 Podmienok.

GDPR znamená NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Licencia znamená právo Používateľa používať Aplikáciu podľa licenčných podmienok uvedených v článku 7 Podmienok.

Návštevník znamená akúkoľvek fyzickú osoba, ktorá navštívi Webovú stránku.

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje používateľa znamená akékoľvek osobné údaje, ktoré Používateľ poskytne Poskytovateľovi pri používaní Aplikácie.

Overenie identity znamená proces identifikácie Používateľa a overenie jeho totožnosti prostredníctvom Poskytovateľa overenia identity.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov znamená oznámenie, v ktorom Poskytovateľ poskytuje dotknutých osobám informácie v zmysle článkov 13 a 14 GDPR.

Partner znamená Používateľa, ktorý spolupracuje s Poskytovateľom pri prevádzkovaní Aplikácie alebo poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou Aplikácie.

Podmienky znamená tieto podmienky používania Aplikácie a Webovej stránky.

Poskytovateľ overenia identity je právnická osoba, ktorá Poskytovateľovi poskytuje online službu pre vzdialené overenie identity Používateľa.

Poskytovateľ znamená spoločnosť VM DevOps s. r. o., so sídlom Bizetova 454/1, Nitra 949 11, Slovenská republika, IČO: 54 534 895.

Používateľ znamená fyzickú osobu, ktorá je na základe úspešnej Registrácie oprávnená používať Aplikáciu. Používateľom je tiež Verejná osoba.

Registrácia znamená vyplnenie registračného formulára Používateľom za účelom vytvorenia Účtu a získania prístupu k Aplikácii. Úspešná registrácia si vyžaduje aktiváciu Účtu v zmysle článku 3.5 Podmienok.  

Registračný formulár znamená formulár dostupný na Webovej stránke, ktorý predstavuje objednávku Používateľa adresovanú Poskytovateľovi na sprístupnenie a používanie Aplikácie.

Server znamená cloudový server zabezpečený Poskytovateľom prostredníctvom tretej osoby, na ktorom sa nachádzajú programové prostriedky pre využívanie Aplikácie.

Spotrebiteľ znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Strany znamená spoločne Poskytovateľ a Používateľ.

Účet znamená účet, ktorý je vytvorený pre Používateľa v Aplikácii na základe úspešnej Registrácie a prostredníctvom ktorého môže Používateľ využívať všetky funkcionality Aplikácie.

Verejné osoby znamená verejne činné osoby, ktoré sa nejakým spôsobom podieľajú na výkone verejnej moci (t.j. politici, štátni úradníci, sudcovia atď.), a verejne známe osoby, ktoré vynikajú v určitých aktivitách alebo sú verejnosti známe z dôvodu ich angažovanosti v určitých záležitostiach verejného záujmu (napr. celebrity, športovci atď.).  

Webová stránka znamená internetovú stránku Poskytovateľa [https://visiblemoney.org].

Zákon o alternatívnom riešení sporov znamená zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zmluva znamená zmluvu uzavretú medzi Poskytovateľom a Používateľom v elektronickej forme, predmetom ktorej je úprava práv a povinností Strán pri používaní Aplikácie.

2         ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1         Tieto Podmienky upravujú podmienky a pravidlá používania Aplikácie a Webovej stránky a sú záväzné pre Poskytovateľa, Používateľa a vo vymedzenom rozsahu aj Návštevníka.

2.2         Uzatvorením Zmluvy podľa týchto Podmienok sa stávajú tieto Podmienky neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a sú v celom rozsahu záväzné pre Strany, a to vždy v ich aktuálnom znení.

2.3         Uzatvorením Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje sprístupniť Používateľovi Aplikáciu na svojom Serveri a umožniť Používateľovi používanie Aplikácie spôsobom podľa článku 5 Podmienok a udeliť mu Licenciu na obdobie trvania Zmluvy.

2.4         Používateľ sa zaväzuje používať Aplikáciu výlučne v rozsahu Licencie a v súlade s týmito Podmienkami.

2.5         Používateľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá v deň Registrácie dovŕšila 18 rokov.

2.6         Aplikácia a Webová stránka sú chránené autorskými právami. Poskytovateľ je výlučne oprávnený (i) vykonávať majetkové práva k Aplikácií a k Webovej stránke, a (ii) udeľovať licenciu na používanie Aplikácie. Neoprávnené použitie Aplikácie v rozpore s licenčnými podmienkami uvedenými v článku 5 Podmienok alebo obsahu Webovej stránky ktoroukoľvek osobou bez písomného súhlasu Poskytovateľa bude mať za následok porušenie autorského práva Poskytovateľa a môže naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva podľa ustanovenia § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. V takomto prípade vzniká Poskytovateľovi nárok na náhradu škody, ktorá mu bola takýmto konaním spôsobená, prípadne má Poskytovateľ nárok na uplatnenie ďalších práv, ktoré mu vyplývajú z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

3         UZATVORENIE ZMLUVY

3.1         Strany uzatvárajú Zmluvu elektronickou formou a to vyplnením a odoslaním Registračného formulára. Registračný formulár odoslaný podľa predchádzajúcej vety tohto bodu predstavuje záväznú objednávku Používateľa na sprístupnenie a používanie Aplikácie. Okamihom úspešného odoslania Registračného formulára dochádza k uzatvoreniu Zmluvy bez potreby ďalšieho osobitného potvrdenia objednávky Poskytovateľom.

3.2         Používateľ sa zaväzuje uviesť v Registračnom formulári správne, úplné, pravdivé a aktuálne údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých v Registračnom formulári. V Registračnom formulári je Používateľ povinný vyplniť všetky povinné údaje a to najmä: email, telefónne číslo, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, bydlisko, heslo.

3.3         Používateľ je povinný oboznámiť sa s Podmienkami  a Oznámením o spracúvaní osobných údajov pred odoslaním Registračného formulára. Aktuálne a účinné znenie Podmienok a Oznámenia o spracúvaní osobných údajov je vždy uverejnené na Webovej stránke.

3.4         Odoslaním Registračného formulára Používateľ potvrdzuje, že si prečítal, rozumie a v celom rozsahu súhlasí so znením Podmienok a Oznámením o spracúvaní osobných údajov, právami a povinnosťami Strán a s podmienkami používania Aplikácie.

3.5         Po odoslaní Registračného formulára musí Používateľ aktivovať svoj Účet. Na aktiváciu Účtu je potrebné, aby Používateľ overil svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré zadal v Registračnom formulári. Overenie sa vykonáva v Účte zadaním aktivačných kódov, ktoré Poskytovateľ odoslal na Používateľov email a telefónne číslo. Bez aktivácie Účtu môže Používateľ používať Aplikáciu len v obmedzenom režime a nie je mu umožnená akákoľvek interakcia s inými Používateľmi.

3.6         V rámci registrácie je Používateľ tiež povinný vybrať úroveň transparentnosti, na základe ktorej umožní ostatným Používateľom využívať funkcionalitu Auditovania. Úrovne transparentnosti sú rozdelené do štyroch kategórií a to:

·     Žiadna transparentnosť: Používatelia nemajú prístup k údajom dotknutého Používateľa.

·     Verejný audítor: Dotknutého Používateľa môžu auditovať len Používatelia, ktorých si zvolil dotknutý Používateľ.  

·     Transparentnosť po udelení súhlasu: Dotknutý Používateľ zverejní svoje údaje inému Používateľovi len po udelení súhlasu.

·     Plná transparentnosť: Údaje dotknutého Používateľa sú prístupné všetkým Používateľom.

3.7         Verejná osoba musí pri registrácii do Aplikácie úspešne prejsť procesom Overenia identity podľa pokynov Poskytovateľa overenia identity. Pri Overení identity je Verejná osoba povinná poskytnúť Poskytovateľovi overenia identity osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na overenie jej identity a to najmä svoje identifikačné údaje a doklad totožnosti.

3.8         Overenie identity inými Používateľmi ako Verejnými osobami je dobrovoľné. Poskytovateľ alebo Verejná osoba však môže od Používateľov vyžadovať na používanie určitých funkcionalít Aplikácie Overenie identity (napr. na Auditovanie určitých Používateľov).

4         PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA APLIKÁCIE

4.1         Podmienkou používania Aplikácie je úspešná Registrácia, na základe ktorej bude pre Používateľa v Aplikácií vytvorený Účet.

4.2         Používateľ sa prihlasuje do Účtu zadaním jeho e-mailovej adresy a hesla, ktoré uviedol v Registračnom formulári. 

4.3         Používateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že bude chrániť prístupové údaje k Účtu a neposkytne ich žiadnej osobe, ktorá nie je oprávnená na používanie Aplikácie, ak sa Strany nedohodnú inak.  Používateľ môže umožniť prístup k Aplikácii len svojim oprávneným osobám, ktoré sú s používaním Aplikácie riadne oboznámení.

4.4         Používateľ môže používať Aplikáciu len na účel, na ktorý je určená a spôsobom, ktorý zodpovedá jej riadnemu užívaniu.

4.5         Používateľ je výlučne zodpovedný za všetky činnosti, ktoré vykonáva používaním Aplikácie a to najmä za Auditovanie, zasielanie súkromných notifikácií iným Používateľom ako aj publikovanie všetkých informácií, ktoré sú prístupné ostatným Používateľom.

4.6         Rozhranie Aplikácie je rozdelené na:

4.6.1     Sekciu súkromnej nástenky (tzv. Dashboard), v ktorej sú Používateľovi prístupné:

(i)            základné údaje Používateľa a jeho status v Aplikácii,

(ii)          privátne notifikácie, ktorých úlohou je navigovať Používateľa na akcie v Aplikácii,

(iii)         verejné notifikácie, ktoré sú prístupné všetkým Používateľom, a

(iv)         komentáre ostatných Používateľov na adresu príslušného Používateľa.

4.6.2     Sekciu moje informácie, v ktorej Používateľ môže aktualizovať svoje osobné údaje.

4.6.3     Sekciu majetok, v ktorej môže Používateľ zadávať údaje o svojich majetkových pomeroch. Táto sekcia je rozdelená na podsekcie a to:

(i)            majetkové profily,

(ii)          zoznam majetku,

(iii)         prehľad majetku,

(iv)         vývoj hodnoty majetku, a

(v)          publikovanie majetkových dát do blockchainu následkom čoho sa stanú dáta viditeľné v module auditovanie.

4.6.4     Sekciu audity a transparentnosť, v ktorej môže Používateľ nastavovať privilégia pre audit svojich dát, či prehľadávať zoznam požiadaviek na audit. Táto sekcia je rozdelená na podsekcie:

(i)            Nastavenie transparentnosti: umožňuje Používateľovi modifikovať ním nastavený stupeň transparentnosti a tiež nastaviť rolu Verejnej osoby.

(ii)          Povolenia na audity: umožňuje Používateľovi zobraziť zoznam Používateľov, ktorým boli pridelené audítorské práva. V rámci povolení na audit môže Používateľ udeliť 4 druhy práv a to:

·     právo na plnú transparentnosť – udeľuje sa všetkým Používateľom.

·     dočasné právo na vykonanie jednorazového auditu – udeľuje sa konkrétnemu Používateľovi na krátke obmedzené obdobie.

·     právo PUBLIC_AUDITOR – udeľuje sa Používateľovi, ktorý má mať právo realizovať audity dát Používateľa ako public auditor.

·     právo typu SELF_AUDIT – technický typ záznamu, ktorý systém automaticky vytvorí, keď Používateľ otvorí auditovací modul na seba samého.

(iii)         Žiadosti o vlastný audit: obsahuje zoznam žiadostí na vykonanie auditu Používateľa.

(iv)         Moje audity (tzv. MAudits): obsahuje zoznam auditov, ktoré boli vykonané na dátach Používateľa.  

(v)          Request for Audits: obsahuje zoznam požiadaviek na audity dát iných Používateľov, ktoré Používateľ vykonal.

(vi)         Audity: obsahuje zoznam auditov, ktoré boli vykonané Používateľom voči iným Používateľom.

4.6.5     Sekcia Blockchain, pomocou ktorej bude možné verifikovať že dáta, ktoré boli poslané do blockchainového systému tretej strany, sú totožné s dátami uloženými v Aplikácii.

4.6.6     Sekcia Ľudia v systéme predstavuje vstupnú bránu na využívanie funkcionality Auditovanie. V tejto sekcii sa nachádzajú všetci Používatelia, ktorí úspešne prešli registráciou v Aplikácii. Prostredníctvom tejto sekcie má Používateľ prístup k verejnej nástenke iného Používateľa, ktorého môže požiadať o vykonanie auditu. Po odoslaní žiadosti o audit Aplikácia vyhodnotí, či Používateľ má alebo nemá oprávnenie na vykonanie auditu a o výsledku notifikuje Používateľa, ktorý požiadal o audit. Ak Používateľ nemá oprávnenie na vykonanie auditu, Aplikácia zašle notifikáciu danému Používateľovi alebo jeho verejnému audítorovi, ktorý žiadosť buď schváli alebo zamietne. Ak žiadajúci Používateľ má oprávnenie na vykonanie auditu, tak ho Aplikácia notifikáciou vyzve, aby vykonal audit.

4.6.7     Auditovací modul slúži Používateľom na Auditovanie. Prostredníctvom tohto modulu môžu oprávnení Používatelia vyhotovovať súkromné snímky, analyzovať majetkové pomery auditovaného Používateľa, prezerať komentáre iných Používateľov k majetkovým pomerom auditovaného Používateľa a uzatvárať audit.

4.7         Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že akékoľvek porušenie týchto Podmienok alebo platných právnych predpisov môže mať za následok zrušenie Účtu.

4.8         Používateľ je povinný pri používaní Aplikácie dodržiavať tieto Podmienky, platné právne predpisy, konať poctivo a v súlade s dobrými mravmi. Používateľ je tiež povinný správať sa vždy tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena Poskytovateľa alebo k vzniku akejkoľvek ujmy na strane Poskytovateľa.

4.9         Poskytovateľ sa zaväzuje s prihliadnutím na najnovšie poznatky zabezpečiť, aby všetky Informácie uložené prostredníctvom Aplikácie na Server, boli dostatočne chránené pred stratou, zničením, narušením či prípadným ich zneužitím, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím, zverejnením alebo inou nedovolenou či protiprávnou operáciou.

5         PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

5.1         Návštevník vstupom na Webovú stránku, potvrdzuje, že si prečítal a rozumie podmienkam používania Webovej stránky podľa tohto článku 5 a zároveň sa zaväzuje ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Návštevník Webovej stránky tiež potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami spracúvania osobných údajov uvedených v Oznámení o ochrane osobných údajov.

5.2         Poskytovateľ umožňuje Návštevníkovi prezerať a preberať z nej materiály iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva Poskytovateľa.

5.3         Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, Návštevník Webovej stránky nesmie kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá alebo grafické prvky Webovej stránky a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov Webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

5.4         Návštevník nesmie uverejňovať alebo prenášať na Webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne informácie alebo materiály alebo iné údaje (najmä osobné údaje) v rozpore s platnými právnymi predpismi.

5.5         Návštevník je oprávnený posielať Poskytovateľovi požiadavky na oslovenie Verejnej osoby za účelom jej zaradenia do Aplikácie a to zaslaním e-mailu na info@visiblemoney.org. Na tento účel Návštevník poskytne Poskytovateľovi svoje meno, priezvisko, obec alebo mesto svojho bydliska. Zaslaním emailu môže Návštevník tiež odvolať požiadavku na oslovenie Verejnej osoby. Pri oslovovaní Verejnej osoby je Poskytovateľ oprávnený sprístupňovať tejto Verejnej osobe osobné údaje, ktoré jej poskytol Návštevník.   

6         POPLATKY

6.1         Používanie Aplikácie podľa týchto Podmienok je bezodplatné. 

7         LICENČNÉ PODMIENKY

7.1         Uzatvorením Zmluvy podľa bodu 3.1 týchto Podmienok Poskytovateľ udeľuje Používateľovi súhlas na používanie Aplikácie (Licencia) a Používateľ potvrdením týchto Podmienok vyjadruje súhlas s podmienkami Licencie uvedenými nižšie:

7.1.1         Spôsob použitia Aplikácie: Používateľ je oprávnený Aplikáciu zobrazovať, otvárať, spúšťať a používať a to všetko len pre svoje vlastné nekomerčné použitie.

7.1.2         Rozsah Licencie: Licencia je vecne obmedzená len na vlastné nekomerčné použitie Používateľa a teritoriálne je neobmedzená.

7.1.3         Trvanie Licencie: Licencia je udelená na dobu trvania Zmluvy.

7.1.4         Odplatnosť Licencie: Licencia sa udeľuje bezodplatne.  

7.1.5         Licencia je nevýhradná. Poskytovateľ je oprávnený udeliť licenciu akýmkoľvek ďalším osobám.

7.1.6         Používateľ nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy Aplikácie, ako aj Aplikáciu spracovať alebo zahrnúť Aplikáciu do iného diela, ktoré sa tak môže stať súčasťou nového diela.

7.1.7         Používateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Aplikácie v rozsahu Licencie (sublicencia) a nie je oprávnený postúpiť Licenciu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

7.1.8         Používateľ sa zaväzuje Aplikáciu chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok jeho poškodenie alebo znehodnotenie.

7.1.9         Používateľ nie je oprávnený Aplikáciu a ani jej časť, či už v pôvodnej alebo modifikovanej podobe prenajímať, požičiavať, zdieľať alebo inak umožniť tretím osobám jej použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

7.1.10      Licencia neoprávňuje Používateľa k akémukoľvek inému nakladaniu s Aplikáciou, než ako je upravené v týchto Podmienkach.

8         TRVANIE ZMLUVY

8.1         Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

8.2         Používateľ môže kedykoľvek požiadať o ukončenie Zmluvy a to zaslaním emailu na info@visiblemoney.org. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť Účet Používateľa do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho odstránenie.  

8.3         Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak Používateľ porušuje tieto Podmienky, poškodzuje dobré meno Poskytovateľa, umožní použitie Aplikácie inej neregistrovanej osobe alebo v prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne ukončiť prevádzkovanie Aplikácie. 

8.4         V prípade skončenia Zmluvy, Poskytovateľ odstráni obsah alebo akékoľvek komentáre vytvorené Používateľom v Aplikácií. Informácie o logoch do Aplikácie bude Poskytovateľ uschovávať po dobu 3 rokov po skončení Zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Používateľovi v dôsledku odstránenia údajov v zmysle tohto bodu.  

9         DOSTUPNOSŤ APLIKÁCIE A TECHNICKÁ PODPORA

9.1         Poskytovateľ poskytuje nepretržitú Dostupnosť Aplikácie s výnimkou vopred oznámených odstávok potrebných najmä na vykonanie pravidelných aktualizácií, updatov, resp. vylepšovaní funkcionalít Aplikácie alebo s výnimkou iných náhodných udalostí, ktoré nastali bez zavinenia alebo vôle Poskytovateľa. Používateľ berie na vedomie, že Dostupnosť môže byť obmedzená a/alebo vylúčená, a to napríklad z dôvodu potreby pravidelných aktualizácií, updatov, resp. vylepšovaní funkcionalít Aplikácie alebo z dôvodu iných náhodných udalostí, ktoré nastali bez zavinenia a/alebo vôle Poskytovateľa.

9.2         Používateľ môže zaslať Poskytovateľovi požiadavku na technickú podporu na emailovú adresu info@visiblemoney.org. Keďže Poskytovateľ udeľuje Používateľovi Licenciu bezodplatne, Používateľ nemá právny nárok na poskytovanie technickej podpory. Poskytovateľ tiež môže odmietnuť poskytnúť technickú podporu, ak Používateľ neposkytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť.

10       ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA ZA VADY A ŠKODU

10.1      Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne vady Aplikácie, keďže Aplikácia sa poskytuje Používateľovi bezodplatne. 

10.2      Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Používateľovi nedovoleným alebo nesprávnym používaním Aplikácie Používateľom alebo akýmikoľvek tretími osobami.

10.3      Poskytovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah, správnosť ani úplnosť informácií uložených, získaných, zhromaždených alebo generovaných Používateľom prostredníctvom Aplikácie.

10.4      Poskytovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť alebo pravdivosť informácií a iných podkladov zverejnených alebo inak sprístupnených Používateľom prostredníctvom Aplikácie, ani za škodu alebo iné porušenie práv Používateľov spôsobené obsahom alebo vzhľadom informácií a podkladov zverejnených inými Používateľmi v Aplikácii alebo iným konaním Používateľov na Webovej stránke.

10.5      Poskytovateľ nie je povinný overovať pravdivosť, presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií, ktoré Používateľ zverejní pri používaní Aplikácie.

10.6      Používateľ má právo zasielať Poskytovateľovi e-mailom požiadavky týkajúce sa používania Aplikácie. Poskytovateľ spravidla vybaví každú požiadavku v lehote 5 pracovných dní. Uvedená lehota sa môže predĺžiť v závislosti od počtu požiadaviek a komplexnosti samotnej požiadavky.   Ak Používateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho požiadavku alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Používateľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Používateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Používateľom, Používateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 Zákona alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

10.7      Orgánom dozoru a dohľadu nad výkonom podnikateľskej činnosti Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom Staničná 1567/9, 949 01 Nitra, Odbor výkonu dozoru, e-mail: nr@soi.sk.

11       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1      Poskytovateľ bude pri prevádzkovaní Aplikácie spracúvať Osobné údaje používateľa v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. 

11.2      Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov pri používaní Aplikácie Používateľom sú uvedené v Oznámení o spracúvaní osobných údajov, ktoré je dostupné na [].

12       DORUČOVANIE

12.1      Strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti podľa týchto Podmienok sa budú doručovať elektronicky na e-mailové adresy Strán, bez potreby súčasného zasielania písomností poštou.  Písomnosti sa považujú za doručené nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania dokumentu z e-mailovej adresy jednej Strany na e-mailovú adresu druhej Strany, ak sa nepreukáže opak.

13       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1      Tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Právne vzťahy a práva a povinnosti Strán neupravené týmito Podmienkami sa spravujú́ príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území́ Slovenskej republiky, a to najmä̈ Občianskym zákonníkom a Autorským zákonom, v znení́ neskorších predpisov.

13.2      Všetky spory vyplývajúce z používania Aplikácie a týchto Podmienok alebo v súvislosti s používaním Aplikácie a týchto Podmienok budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

13.3      V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok určí príslušný súd alebo regulačný orgán za neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné v akomkoľvek rozsahu, toto ustanovenie by malo byť v tomto rozsahu oddelené od ostatných ustanovení, ktoré sú naďalej platné a vykonateľné v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

13.4      Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek uskutočňovať zmeny týchto Podmienok. Zmenu Podmienok zároveň s dátumom účinnosti nových Podmienok budú Používateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na Webovej stránke alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu Používateľa. Ak Používateľ najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách Podmienok výslovne písomne nevyjadrí nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené a sú voči Používateľovi účinné dňom účinnosti zmeny.

13.5      Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

13.6      Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.12.2023.

Visits: 0